socialemediaburo-welkom-header-1

Privacy-policy

Privacy Beleid

WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking SYNA, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Stationsstraat 37 bus 2, met ondernemingsnummer BTW BE0651.772.890 (hierna ‘Socialemediaburo.be’), en als contactpersoon mevrouw Nadja Desmet (nadja@socialemediaburo.be)

“Socialemediaburo.be” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. “Socialemediaburo.be” leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

DPO: Mr. Franklin, vertegenwoordigd door Mr. Olivier Sustronck, advocaat, met zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 20, olivier@misterfranklin.be

WELKE GEGEVENS?

Via onze online platformen (Someflex, SMB Onlineleren, SMB Summerschool):

 • Naam en voornaam
 • Login gegevens
 • IP adres
 • e-mailadres
 • facturatiegegevens
 • gebruiksgegevens platform
 • uw eigen reacties/interacties op het platform

Evenementen georganiseerd door SMB:

Inschrijving evenementen, lezingen, workshops, opleidingen,…

 • naam en voornaam
 • e-mailadres
 • facturatiegegevens
 • telefoonnummer

Beheer sociale media profielen:

Bij het beheer van uw sociale mediaprofielen hebben wij toegang tot de gegevens van deze profielen. Evenals houden wij uw naam, contactgegevens en facturatiegegevens bij.

Onze eigen sociale mediaprofielen:

Wij beheren onze sociale mediaprofielen zelf. U hebt steeds het recht om u uit of in te schrijven op onze pagina’s. Hierbij moeten de algemene voorwaarden en de privacy policy van het betreffende sociale media platform gevolgd worden. Wij hebben geenszins enige invloed op de manier waarop deze platformen omgaan met uw persoonsgegevens.

U kan de privacy policies terugvinden op volgende pagina’s:

Facebook en Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Google en Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Vimeo: https://vimeo.com/privacy

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

De gegevens die betrekking hebben op onze hoofdactiviteiten worden hoofdzakelijk verwerkt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (bv. Facturatiegegevens).

Toestemming kan gevraagd worden voor een nieuwsbrief, voor het gebruik van uw foto of om u verder te contacteren bijvoorbeeld om u na het invullen van het contactformulier terug te contacteren.

Voor bepaalde evenementen is het mogelijk dat uw gegevens gedeeld worden met enkele selectieve partners, die mede instaan voor de organisatie van het evenement.

De gebruiker die zich inschrijft via de website voor een evenement wordt geschouwd als een klant van “Socialemediaburo.be” en wordt toegevoegd aan de mailinglijst van de nieuwsbrief. U kan zich hiertegen schriftelijk verzetten. Tevens zal in iedere nieuwsbrief een opt-out voorzien zijn.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, uitgezonderd aan enkele selectieve verwerkers die “Socialemediaburo.be” bijstaan bij de uitoefening van hun taken, zoals de webshop, het online video-platform, de betalingsverwerking, boekhoudpakket, rapporteringssoftware en remarketing doeleinden.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “Socialemediaburo.be” uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “Socialemediaburo.be” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door “Socialemediaburo.be” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de “Socialemediaburo.be” en de gebruiker.


VEILIGHEIDSMAATREGELEN

“Socialemediaburo.be” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan “Socialemediaburo.be” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


Rechten van de betrokkenen:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “Socialemediaburo.be” met uw persoonsgegevens maken.

1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Socialemediaburo.be”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Socialemediaburo.be” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Socialemediaburo.be” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “Socialemediaburo.be” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar nadjadesmet@gmail.com, per post naar 8700 Tielt, Stationsstraat 37 bus 2 of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “Socialemediaburo.be” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.


HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. “Socialemediaburo.be” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.


WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 23/01/2019

Functionaris voor de Gegevensbescherming / Data Protection Officer

Olivier Sustronck

Burgemeester Nolfstraat 10

8500 Kortrijk

Olivier@sustronck.be